ඇලුමිනියම් ඇලෝයි පැලට්

  • Aluminum Alloy Pallet

    ඇලුමිනියම් ඇලෝයි පැලට්

    1. ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇලුමිනියම් පැලට් _ ද්‍රව්‍ය, එහි සංවර්ධනය සමාජයේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වේ. එය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර නැවත භාවිතා කළ හැකිය.
    2. බැක්ටීරියා බෝ කිරීම පහසු නොවන, පහසු හා පිරිසිදු, විවිධ යෙදුම් පරිසරයන් සඳහා හමුවන්න.
    3. smg | e නිෂ්පාදනයේ Ii9ht, සහ අයිඕඩ් හි අවශ්‍යතා සපුරාලයි. සසඳන විට wlth the stee | matena | spec එකම පිරිවිතරයේ බර 1s ඔවුන්ගේ බරෙන් තුනෙන් එකක් පමණි.