ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ තැටිය

  • Aluminum Alloy Platen

    ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ තැටිය

    මල බැඳීමට පහසු නොවන ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ නිස්සාරණ ද්‍රව්‍ය තෙත් කාලගුණ මලකඩ, පැහැය ආදිය සඳහා වෙනත් ද්‍රව්‍ය විසඳීය. මල නොබැඳෙන වානේ, යකඩ හා සසඳන විට ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයේ බර, ලකුණු තුනෙන් එකක් පමණක් වන අතර, ශරීර බර අඩු කර, අඩු කරන්න ඉන්ධන පරිභෝජනය.