ඇලුමිනියම් වැඩෙන හතු රාක්ක

 • Aluminum Growing Mushrooms Shelves

  ඇලුමිනියම් වැඩෙන හතු රාක්ක

  නිෂ්පාදන වාසි:
  1. ලාභ මිල, සැහැල්ලු බර, හොඳ ස්ථායිතාව, මලකඩ විරෝධී, ප්‍රතිඔක්සිකාරක
  2. රෝපණ කාමරයේ අඳුරු හා පරිසරයේ වැඩ කිරීම සුදුසුය
  3. ඉදිකිරීම් සරල, විසුරුවා හැරීමට පහසු සහ එකලස් කිරීම
  4. ප්‍රමිතිකරණය, භාවිතා කිරීමට ශක්තිමත් සහ ස්ථාවරත්වය
  5. දිගු සේවා කාලය
  6. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මගින් පරිසර හිතකාමී