ශීත කළ ආහාර කර්මාන්තය ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    ශීත කළ ආහාර කර්මාන්තය ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන

    සමස්ත තහඩු ආතන්ය ඇලුමිනියම් තහඩු වලින් සාදන ලද නිෂ්පාදන. කැටි කිරීමේ කාලය අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය වලට වඩා මිනිත්තු 20 ක් පමණ වේගවත් වන අතර එමඟින් වැඩ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ. නිෂ්පාදනයේ ඉහළ පාරිසරික ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇත, අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිය. පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දිගු කිරීම, අතින් කැටි කිරීමේ පෙට්ටි පිරිවිතර සහ මානයන් රිසිකරණය කළ හැකිය.